ಶಿರಸಿ

ಚಾಲಿ - ಹೊಸ
ಚಾಲಿ - ಹಳೆ
ರಾಶಿ
ಬೆಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು
ಬಿಳಿಗೋಟು
ಕೋಕಾ
ಕಾಳು ಮೆಣಸು
ಏಲಕ್ಕಿ

ಕುಮಟಾ

ಚಾಲಿ -ಹೊಸ
ಚಾಲಿ - ಹಳೆ
ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ
ಚಿಪ್ಪು

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

ಚಾಲಿ - ಹೊಸ
ಚಾಲಿ - ಹಳೆ
ರಾಶಿ
ಬೆಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು
ಬಿಳಿಗೋಟು
ಕೋಕಾ
ಕಾಳು ಮೆಣಸು
ಏಲಕ್ಕಿ

ಯಲ್ಲಾಪುರ

ಚಾಲಿ - ಹೊಸ
ಚಾಲಿ - ಹಳೆ
ರಾಶಿ
ಬೆಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು
ಬಿಳಿಗೋಟು
ಕೋಕಾ
ಕಾಳು ಮೆಣಸು
ಏಲಕ್ಕಿ